Skip to main content

Stanovy

STANOVY POLITICKÉHO USKUPENÍ VOLBA PRO MĚSTO DĚČÍN

Úvod
1. Volba pro město Děčín (dále VPM Děčín) je neformálním politickým uskupením angažovaných a odpovědných občanů, kteří se rozhodli dlouhodobě a společnými silami prosazovat v komunální politice města Děčína hodnoty, myšlenky a zásady vymezené v Chartě VPM Děčín (dále Charta). Charta tvoří nedílnou součást Stanov.

Členové
2. Člen VPM musí splňovat požadavky stanovené na členství stanovené Chartou a Stanovami.
3. Nové členy přijímá Sněm na návrh alespoň tří stávajících členů, kteří se čestně zaručí, že nový člen splňuje požadavky na členství stanovené Chartou.
4. Každý člen má právo:
a) účastnit se Sněmu a hlasovat na něm,
b) být zvolen do dalších orgánů VPM Děčín,
c) být pravidelně a plně informován o činnosti VPM Děčín.
5. Každý člen má povinnost:
a) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovené Sněmem,
b) jednat na veřejnosti v souladu s Chartou a Stanovami.
6. Člena je možné vyloučit pouze pokud
a) významným způsobem nebo opakovaně porušuje povinnosti stanovené ve Stanovách nebo Chartě, zejména i přes předchozí výzvu porušuje povinnosti v čl. 5 nebo bez svolení Rady začne působit v jiných politických subjektech a hnutích působících v komunální politice města Děčín.

Sněm
7. Nejvyšším orgánem VPM Děčín je Sněm.
8. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda alespoň měsíc před stanoveným termínem:
a) jednou ročně k výročnímu zasedání,
b) na základě rozhodnutí Rady,
c) z podnětu alespoň ¼ členů.
9. Sněm je usnášeníschopný, pokud se ho zúčastní alespoň polovina členů.
10. Sněm má v kompetenci:
a) rozhodování o změnách Stanov a Charty,
b) volbu Předsedy, Místopředsedy a dalších členů Rady a jejich odvolání z funkce, včetně určení počtu členů Rady,
c) schvalování Volebního programu VPM Děčín pro komunální volby,
d) schvalování kandidátky VPM Děčín pro komunální volby, včetně pořadí,
e) schvalování koaličních smluv a smluv o spolupráci s ostatními politickými subjekty a uskupeními,
f) přijetí nových členů VPM Děčín,
g) vyloučení členů z VPM Děčín na návrh alespoň třech členů,
h) při výročním zasedání schvalovat strategii VPM Děčín na nadcházející kalendářní rok a zprávu Předsedy o činnosti a zprávu pokladníka o hospodaření VPM za předcházející kalendářní rok,
i) rozhodování o odvolání zastupitele proti pozastavení jeho členství v Radě z důvodu porušení rozhodnutí Rady o vázanosti (viz čl. 21 Stanov),
j) rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku,
k) rozhodovat o rozpuštění VPM Děčín.
11. O záležitosti dle čl. 10 písm. a) a k) rozhoduje Sněm alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů, o záležitosti dle čl. 10 písm. g) a i) dvoutřetinovou většinou přítomných členů a o zbývajících záležitostech nadpoloviční většinou přítomných členů.

Rada
12. Výkonným orgánem VPM Děčín je Rada.
13. Radu tvoří Předseda, Místopředseda, Pokladník a další zvolení členové, jejichž počet určí Sněm. Členy Rady jsou vždy zastupitelé zvoleni do zastupitelstva města Děčín za VPM.
14. Funkční období člena Rady je tříleté. To neplatí, pokud je členství v Radě spojeno s funkcí zastupitele zvoleného za VPM, v takovém případě je funkční období člena rady shodné s funkčním obdobím této funkce.
15. Radu svolává Předseda nebo Místopředseda zpravidla 1 za měsíc obvykle prostřednictvím tajemníka.
16. Rada připravuje jednání Sněmu, včetně návrhů bodů jednání a podkladových materiálů.
17. Rada nebo jí pověření členové Rady vedou politická jednání. Rada při tom prosazuje politický program VPM.
18. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z nichž alespoň jeden je Předseda nebo Místopředseda. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů - v případě rovnosti ji rozhoduje hlas Předsedy a není-li Předseda přítomen, hlas Místopředsedy.
19. Rada má v kompetenci:
a) zřízení pracovních skupin VPM Děčín pro rozpracování vybraných témat komunální politiky města Děčín a jmenování jejích členů,
b) rozhodnutí o nominacích do orgánů města Děčín za VPM Děčín, vyjma kandidátky do zastupitelstva,
c) realizaci strategie VPM Děčín schválené Sněmem,
d) může vydávat stanovisko ke zprávě Předsedy o činnosti a hospodaření VPM Děčín,
e) může vydávat doporučení zastupitelům a členům rady města Děčín k otázkám projednávaných v těchto orgánech města,
f) rozhodování o dalších záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny jiným orgánům VPM Děčín.
20. Pro zásadní hlasování v zastupitelstvu nebo radě města Děčín je Rada oprávněna rozhodnout o vázanosti zastupitele zvoleného za VPM při hlasování. Zásadním hlasováním je při tom takové hlasování v zastupitelstvu nebo radě města, které se přímo a závažným způsobem týká naplňování a realizace Charty nebo Volebního programu.
21. Z důvodu porušení vázanosti při hlasování může Rada rozhodnout o pozastavení členství zastupitele v Radě. Porušením vázanosti se rozumí hlasování v rozporu s rozhodnutím o vázanosti. Zdržení se hlasování v rozporu s rozhodnutím Rady představuje rovněž porušení rozhodnutí o vázanosti. Zastupitel, jemuž bylo členství v Radě takto pozastaveno, je oprávněn se proti rozhodnutí Rady odvolat ke Sněmu písemným podáním doručeným alespoň jednomu členovi Rady do 30 dnů po obdržení rozhodnutí Rady o vyloučení. Odvolání má odkladný účinek. Sněm rozhodne o odvolání na nejbližším zasedání. Sněm může z důvodu porušení vázanosti při hlasování zastupitele rovněž odvolat z Rady, v závažných případech rozhodnout o jeho vyloučení z VPM (čl. 6 Stanov).

Předseda a Místopředseda
22. Předseda reprezentuje VPM Děčín navenek.
23. Předseda vede jednání Rady.
24. Předseda je odpovědný za oficiální informační výstupy VPM směrem k veřejnosti.
25. Při reprezentaci VPM navenek i při i komunikaci s veřejností jsou Předseda a tiskový mluvčí vázáni rozhodnutími Sněmu a Rady.
26. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, zejména na zasedání Rady a Sněmu.
27. Pro funkční období Předsedy a Místopředsedy se použije čl. 14 Stanov.

28. Pokladník
a) Vede pokladnu a účetnictví VPM.
b) Vede evidenci členů, členských příspěvků a dalších příspěvků schválených Sněmem
c) Jednou ročně předkládá Sněmu zprávu o hospodaření VPM
d) Může mu být přiznána odměna, jejíž výši určí Rada

29. Tajemník
a) Zajišťuje plnou a pravidelnou informovanost všech členů VPM
b) Zodpovídá za webové stránky a facebookový profil VPM
c) Účastní se zasedání Rady a Sněmu, pořizuje o nich zápis, který po schválení Předsedou příp. Místopředsedou rozesílá členům VPM
d) Plní další úkoly, kterými je pověřen Radou nebo Sněmem.
e) Je volen Radou
f) Za svou činnost může pobírat odměnu schválenou Radou
g) V případě, že funkce není obsazena nebo ji Tajemník nemůže vykonávat, plní jeho funkci člen VPM pověřený Radou.

Pracovní skupiny
30. Ke zpracování vybraných témat komunální politiky Rada zřizuje a jmenuje pracovní skupiny.
31. Pracovní skupiny jsou poradním orgánem Rady.
32. Členem pracovní skupiny mohou být členové VPM Děčín, sympatizanti nebo kterákoliv jiná osoba, jejíž spolupráce s VPM Děčín nebude představovat diskreditaci VPM Děčín.
33. Každou pracovní skupinu vede zpravodaj, který je expertem pro dotyčnou oblast.

Sympatizanti
34. Sympatizantem může být každá osoba, včetně právnických (sympatizující organizace), která o to projeví zájem. Seznam sympatizantů vede Rada.
35. Sympatizant má právo na průběžné informace o činnosti VPM.
36. Především z řad sympatizantů se jmenují zástupci VPM Děčín do volebních komisí.

Aktualizováno v Děčíně, dne 12. dubna 2013

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.