Anna Lehká náměstkyní pro rozvoj města a sociální věci

Anna Lehká je naší dlouholetou aktivní členkou, o to více nás těší, že zastává tuto důležitou funkci. Pokud vás zajímá, co vše bude mít na starosti a jaké jsou její plány do budoucna, přečtěte si následující rozhovor.

1. Jaké oblasti máte ve své gesci a proč?
Nově, po konání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. 11. 2020, mám nyní ve své gesci dvě oblasti. První se týká rozvoje města, druhá sociálních věcí. V oblasti strategického řízení se pohybuji dlouhodobě. Sociální věci se mohou zdát jako nesouvisející, nicméně i to je oblast, se kterou je nezbytné v rámci rozvoje města počítat.   
 
2. Co pro vás, kromě přípravy rozpočtu na příští rok, je v současné době největší prioritou?
Hlavní prioritou je schválení nového územního plánu Děčína. Jedná se o nejdůležitější strategický dokument města. Platnost stávajícího územního plánu končí ke dni 31. 12. 2022. Naší povinností je připravit pro zastupitelstvo nový územní plán v takové podobě, abychom našli podporu průřezem celého politického spektra v Děčíně. Ideální představa je taková, že nový územní plán schválí zastupitelstvo města v červnu 2022. Na podzim nás pak čekají nové komunální volby a bylo by z naší strany velmi neseriózní nechávat takto závažné rozhodnutí na nové vedení města těsně před vypršením platnosti stávajícího územního plánu. To se týká oblasti rozvoje. 
Prioritou ve věcech sociálních je nyní jednoznačně monitoring dopadů koronavirové krize na občany a poskytovatele sociálních služeb. Opatření vlády tvrdě dopadla na řadu z nich a myslím, že bude potřeba, aby město bylo připravené jim pomoci, bude-li to třeba. Rovněž budeme jednat o narovnání vztahů mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování, díky níž město mohlo v minulosti realizovat několik velmi přínosných projektů. Byla by škoda na předchozí spolupráci nenavázat a připravit se tak o možnost znovu čerpat finanční prostředky z fondů, které jsou přístupné pouze městům, které s touto vládní agenturou spolupracují. 
 
3. Jaké záležitosti jste po svém nástupu řešila jako první – a proč?
První dny byly pro mne velmi hektické. Nemohla jsem ze dne na den ukončit práci na krajském úřadě a zároveň byla potřeba zahájit činnost i v Děčíně. Nejprve jsem se aspoň zevrubně seznámila s odborem rozvoje, což mě nyní bude čekat i u odboru sociálních věcí a zdravotnictví. A myslím, že nikoho nepřekvapí, že první jednání, které jsme svolala, bylo se zástupci právní kanceláře města k tématu Podmokel.
 
4. Mezi nejsledovanější věci patří revitalizace Podmokel. Jak vypadá aktuální situace?
Čekají nás zásadní schůzky, a to se zástupci Římskokatolické farnosti Podmokly, vlastníkem dosud ne zcela šťastným způsobem řešeného pozemku uprostřed Husova náměstí, a se zástupci firmy Strabag, zhotovitelem. Naší prioritou je dodělat ulici Prokopa Holého a předat ji občanům tak, aby mohli konečně tento prostor využívat bez omezení. Aby na tuto ulici byl vrácen běžný městský život. A samozřejmě pokračovat v dalších etapách revitalizace této lokality.

5. Do funkce náměstkyně jste nastoupila před několik dny. Překvapilo vás něco na chodu úřadu?
Během své profesní praxe jsem pracovala jak ve sféře soukromé, tak i ve veřejné. Přeci jen delší čas jsem strávila ve státní správě či samosprávě. Tedy prostředí úřadu mi není cizí a v té obecné rovině nemám pocit nějakého odklonu od fungování jiných úřadů.

6. Jakou práci jste dosud vykonávala a jakou máte praxi? 
V posledních šesti letech jsem pracovala na Krajském úřadě Ústeckého kraje na odboru životního prostředí a zemědělství. Mojí hlavní pracovní náplní byla kompletní příprava včetně zajištění finančních zdrojů, především prostřednictvím dotací, realizace a následné administrace projektů. Jednalo se především o projekty na úseku ochrany přírody, nicméně projektovou činností jsem zasáhla i do ostatních složek životního prostředí, a to např. do ovzduší, odpadového hospodářství či starých ekologických zátěží. 

V právě končícím programovém období jsem byla externím hodnotitelem projektů v programu ITI ÚChA (Ústecko - Chomutovská Aglomerace) a v Programu na podporu přeshraniční spolupráce SN - CZ mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

V dotační politice se ale pohybuji od roku 2008, kdy jsem v soukromé sféře pracovala jako konzultant s obdobnou pracovní náplní jako na krajském úřadě. Při realizaci jednotlivých projektů jsem řešila zadávání veřejných zakázek včetně příprav zadávacích dokumentací a následnou administraci. Praxi mám v oblasti projektového a strategického řízení a zároveň úřednickou na úrovní státní správy a samosprávy. Před rokem 2008 jsem pracovala jako správce geografických informačních systémů, následně jako geodet a zpracovatel geometrických plánů, technik katastru nemovitostí a jako konzultant v oblasti životního prostředí se zaměřením na posuzování krajinného rázu.   

-vpd-

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018