Častější svoz odpadu nestačí!

Zjišťuji a jsem za to moc ráda, že veřejný prostor není obyvatelům Děčína lhostejný a že velmi negativně vnímají stále častěji se opakující situaci nahromaděného odpadu v okolí sběrných hnízd. Přetékající kontejnery tříděného odpadu či odhozený velkoobjemový odpad hyzdí veřejný prostor a stávají se terčem kritiky magistrátu, „města“ nebo jeho vedení pro neschopnost zajistit čistotu v okolí kontejnerů. Je ale na vině skutečně jen „město“ a jeho volení představitelé?


Frekvence svozu odpadů je dána smlouvou s vítězem výběrového řízení, tedy společností Marius Pedersen. Tato smlouva byla uzavřena v roce 2015 a kapacitně nastavena dle statistik produkce odpadu na jednoho občana a s přihlédnutím ke konkrétní lokalitě. Za poslední dva roky se ale situace změnila – došlo k velkému nárůstu produkce odpadů na jednoho obyvatele. Proč tomu tak je, nevím. Mohu společně s vámi pouze domýšlet – nabízí se celá řada různých příčin a vysvětlení. 

Předně je potřeba říci, že již v první polovině letošního roku byl dán ze strany radních z uskupení Volba pro Děčín podnět k řešení; bohužel postup není tak rychlý, jak bychom si přáli a očekávali. V této chvíli máme právní rozbory obou zúčastněných stran, tedy města a společnosti Marius Pedersen, zda lze v rámci uzavřené smlouvy zvýšit četnost svozů odpadů, a rada města zadala tajemníkovi úřadu pokyn k předložení návrhu řešení této situace. Pokud nedojde k podepsání dodatku ke stávající smlouvě se zhotovitelem ještě do konce tohoto volebního období, kdokoliv po letošních volbách přijde na „radnici“, bude mít k této věci připravené podklady. 

Ale každá karta má dvě strany, a proto se ptám; proč my sami produkujeme o tolik více odpadu než před dvěma lety? Proč jsme líní a neodvezeme velkoobjemový odpad zdarma do sběrného dvora? Proč jej odkládáme ke kontejnerům, čímž mnohdy zahltíme kontejnery na celý další týden, než dojde k plánovanému svozu? Kdybychom tak učinili, možná bychom zjistili, že ani častějších svozů není potřeba.

Ač se zdá, že toto je největší problém odpadového hospodářství v Děčíně, ten mnohem palčivější teprve přijde. Od roku 2020 nabude účinnosti závazný limit, podle kterého musí města a obce ČR výrazně omezit skládkování směsného komunálního odpadu cca o 70 %! Tento limit je součástí českého právního řádu již od roku 2003, tedy celých patnáct let! Doposud se však tímto problémem nikdo významněji nezabýval ani na celorepublikové úrovni.

Od roku 2020 bude úkolem měst a obcí zajistit alternativu k dnes, v našem případě, nejčastějšímu způsobu odstraňování odpadů - skládkování, a to pochopitelně za podmínek, které nezruinují městský rozpočet. Je třeba zahájit okamžitou diskuzi jak s provozovateli koncových zařízení ukládání odpadu, tak i s ostatními obcemi v rámci okresu. My ve Volbě pro Děčín to chápeme jako výzvu a příležitost ke komplexnímu přebudování podmínek ukládání odpadu na regionálním trhu a budeme se snažit zajistit trvalou kontrolu nad budoucí cenou nejen za skládkování, ale i za další poskytované služby v odpadovém hospodářství. 

K chytrému řešení odpadového hospodářství ale můžete pomoci už dnes i vy sami. Šetřete přírodu, třiďte a správně nakládejte s vaším odpadem. Ale především už během nákupu zvažujte, zda s koupí určitého výrobku zbytečně nevytváříte další zbytečný odpad.

Anna Lehká, září 2018

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018