Konec skládkování v Čechách??? - pokračování

Skvělou zprávou pro nás všechny je, že se finanční výbor města zabýval problematikou nakládání s odpady. Potěšující jistě je i usnesení č. 02/05/2019 finančního výboru, které doporučuje vedení města se touto problematikou aktivně zabývat, a to nejen na úrovni městské, ale především na úrovni krajské, popř. celostátní, bude-li to vyžadovat situace a nalézt koncepčně a ekonomicky přijatelné řešení do termínu daného platnou legislativou.

Nicméně je třeba poopravit či doplnit informace, které v usnesení či v předcházejícím zápisu finančního výboru chybí a které jsou zásadní. 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, město je původce odpadů, nikoliv kraj. Kraj tedy není nijak povinnován připravit jednotnou cestu k řešení problému a ani nemůže žádné z obcí vnucovat konkrétní řešení. Obec musí mít zpracovaný plán odpadového hospodářství (dále jen POH), kterým se musí řídit. Ten navíc musí být v souladu s POH Ústeckého kraje. Nikde už ale finanční výbor nezmiňuje, že tyto dokumenty jsou obecně závaznými vyhláškami. Jedná se tedy o dokumenty koncepční, strategické se závaznými termíny. 

To, že se  v rámci novely zákona o odpadech diskutuje o posunu termínu zákazu skládkování z roku 2024 na rok 2030 (na což se finanční výbor odvolává), nijak neupravuje či neruší termíny v POH Děčín, kde v závazné části jsou vymezeny, mimo jiné, tyto cíle:

1) snížit biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) ve směsném komunálním odpadu (dále jen SKO) na úroveň nejméně 50% potenciálu produkce bioodpadu v SKO, rok 2020

2) zvýšit přípravu k recyklaci a znovuvyužití odpadů papíru, skla, plastů a kovů z komunálních odpadů na nejméně 50%, rok 2020

3) zajistit využití, zejména energetické, pro jinak nevyužité SKO – využití 100% SKO nebo úprava k využití 100% SKO, do roku 2023

Upravit tedy i termíny v POH města?!? Pak ale bude v nesouladu s POH ÚK a ten v této věci zatím žádné úpravy nechystá. Naopak v rámci připomínkování novely zákona o odpadech se ozývají hlasy, a to nejen v rámci Ústeckého kraje, proti posunu termínu a přibývá těch, které volají po jeho zachování. Těch důvodů je několik. Jedním z nich je např. neschopnost ČR  ani po 15 letech účinnosti jednotlivých vládních nařízení splnit evropský závazek omezit skládkování BRKO či zachování konkurenční výhody skládkového byznysu. Ale nejdůležitějším důvodem pro zachování termínu zákazu skládkování je ta skutečnost, že o další léta prodloužení by se ztížila realizace plánovaných alternativ.

Řešením pro Ústecký kraj se nabízí investiční záměr centrálního ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) v Komořanech, který je navíc veřejnoprávně a pravomocně projednán na kapacitu 150 kt/rok (tedy 150 milionů kg) odpadů. Lokalita je vybavena kompletní rozvodovou sítí, navíc by se vhodně využil budoucí nevyužitelný brownfield po uhelné elektrárně.

A proto vyzýváme vedení města začněte jednat! A to buď za samotné město či za celý okres – je vysoká pravděpodobnost, že ostatní obce našeho okresu se rády přidají a vyjednejte pro nás výhodné podmínky. Nyní je ideální čas a prostor pro jednání!  V Děčíně dnes platíme za uložení SKO  cca 2500 Kč/t. Skládkovací poplatky dále nevyhnutelně porostou a Komořany k vyjednávání slibují obcím poplatek 2000 Kč/t. Vyjednávací pozice obcí je tedy velmi silná a bylo by chybou této šance nevyužít! 

Anna Lehká, Volba pro Děčín
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018