KONEC SKLÁDKOVÁNÍ V ČECHÁCH???

Text diskuzního příspěvku zástupce Volby pro Děčín na 2. Zasedání zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28. 2. 2019 k tématu odpadů.

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, zastupitelé, dámy a pánové,

na minulém zasedání zastupitelstva města pan Brčák otevřel problém odpadů, resp. problematiky třídění odpadů. Ač se zdá, že toto je největší problém odpadového hospodářství v Děčíně, mnohem palčivější teprve přijde. Od roku 2020 nabude účinnosti závazný limit pro skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), což v poměru Ústeckého kraje – obcí a měst, tedy i města Děčín znamená, že musí výrazně omezit skládkování směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) cca o 70 % oproti současnému stavu! Tento limit je součástí českého právního řádu již od roku 2003, tedy již šestnáct let! Současný trend je ale opačný, produkce SKO spíše mírně narůstá. Je tedy zjevné, že abychom mohli dostát svým právním závazkům, musí za dva roky existovat nějaká reálná alternativa k dnes nejčastějšímu způsobu odstraňování odpadů – skládkování, a to pochopitelně za podmínek, které budou přijatelné pro občany města a nezruinují městský rozpočet.

Dovolte mi, abych nyní odcitovala pár vět ze Stanoviska zpracovatele Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje (dále jen POH ÚK) k dopisu České asociace odpadového hospodářství (dále jen ČAOH) adresovaný obcím Ústeckého kraje v otázce připravovaného zvýšení skládkovacích poplatků. Jen doplním  - ČAOH vystupuje jako aktivní mluvčí provozovatelů skládek, jejich zájmy hájí zcela legitimně, nicméně stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje doplňuje tento pohled o širší souvislosti. Nejedná se tedy jen o cílené zvyšování skladovacích poplatků, jejichž důsledkem má být úplný zákaz skládkování, ale zpracovatel POH ÚK, jímž je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, je přesvědčen, že navrhované zvýšení bude nejspíše i podporou výstavby alternativních koncových zařízení na likvidaci odpadů.

„Pokud bude boj provozovatelů skládek za udržení dosavadních konkurenčních výhod

pro jejich přirozený monopol úspěšný, žádná spalovna se nepostaví ani v Ústeckém kraji,

ani v jiných krajích České republiky. Obce Ústeckého kraje by proto mělo zajímat, jaké

dopady na jejich rozpočty může mít naopak tento „bezpoplatkový“ scénář. V tomto směru

mohou podle našeho názoru nastat v zásadě dvě možnosti:

a) SKO se bude (prostřednictvím firem sdružených v ČAOH) převážet k energetickému

využití do spaloven v SRN, a to za ceny odpovídající tamní cenové úrovni a podléhající

navíc kurzovým výkyvům. Na tyto ceny nebudou mít absolutně žádný vliv obce ani český

stát (ani kdyby chtěl sebevíc obnovit cenovou regulaci, kterou v roce 2017 zrušil); 


b) SKO se bude dál ukládat na skládky, i s poplatky a případnými sankcemi za porušení zákona. Česká republika může být potrestána masivní pokutou za porušení evropské směrnice předepisující snížení množství skládkovaného BRKO a může následně uplatňovat regresní náhrady po tuzemských vinících této situace. Provozovatelé skládek budou oprávněni převzetí odpadů kdykoliv odmítnout.

V obou případech budou dopady na rozpočty obcí Ústeckého kraje značně nepředvídatelné a mohou podle našeho názoru významně převýšit důsledky jakéhokoliv zvýšení skládkovacího poplatku, které bude řádně připraveno, projednáno a legislativně zavedeno, a které bude doprovázeno přechodem na energetické využití neupraveného SKO v tuzemském zařízení.“(zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1721657)

Kde začít? Město má schválený Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) z prosince 2016 s platností do roku 2021. POH má směrnou a závaznou část. Abychom postupně dosáhli cílů uvedených v závazné části POH Děčín, je třeba především zahájit okamžitou diskuzi s oprávněnou osobou – v našem případě s firmou Marius Pedersen a vyžádat si od ní do roku 2020 návrh postupu zajištění odklonu SKO od skládkování, návrh posoudit a zvolit vhodný postup přípravy na ukončení skládkování SKO a připravit smluvní realizaci tohoto postupu. K tomuto je třeba nejprve ve vedení města ustanovit osobu, která bude mít v gesci odpadové hospodářství, a to jak rozvoj, tak i jeho řízení. Poté je teprve možné řešit dílčí, z celkem 10 navržených opatření, zahrnující, mimo jiné, rozšíření sběrných míst, návrh vhodné formy celoplošného pokrytí sídlištní zástavby města separací bioodpadů atp. Potřebná by jistě byla i aktualizace obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem, která je platná od roku 2007.

Anna Lehká
Volba pro Děčín


Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018