Bytová koncepce města Děčín

Nedostatek městských bytů a problémy v oblasti bydlení intenzivně řešíme. Pro konkrétní opatření naplánovaná s využitím dobré praxe a zkušeností měst, která jsou o krok napřed, hledáme vhodné finanční státní a evropské zdroje. Nechte nás svou volbou pokračovat v dobře rozjeté práci!

„Chceme městské byty pro začínající rodiny nebo naopak pro seniory, kteří potřebují stále intenzivnější pomoc okolí, ale i pro ty, kdo se ocitnou v těžké životní situaci. A zároveň chceme nalákat ty, kteří by u nás chtěli stavět a najít v Děčíně domov a bezpečné zázemí pro své děti,“ říká náměstkyně primátorky Hana Cermonová k Bytové koncepci města Děčín, kterou měla 9. října projednávat rada města.

Jednou z hlavních příčin dnešní tristní situace v oblasti bydlení a sociálních věcí je neuvážená privatizace městského bytového fondu v devadesátých letech, kdy byl děčínský bytový fond rozprodán do rukou cizích investorů bez vztahu k městu. 

Nájemní bydlení se stalo pro jejich majitele doslova dojnou krávou, zatímco pro mnohé z obyvatel naopak noční můrou. „Přemrštěné nájemné nebyl v podstatě schopen uhradit nikdo jiný, než člověk pobírající příspěvek a doplatek na bydlení, a tak se struktura jejich obyvatel začala měnit v neprospěch města,“ vysvětlila Hana Cermonová. Domy a byty chátraly nejen kvůli jejich obyvatelům, ale též nulovým investicím a péči jejich majitelů. 

Následky tragické sociální politiky bývalých vlád (i té současné) během uplynulých čtyř let intenzivně řešilo za podpory Agentury pro sociální začleňování i vedení města. A právě komplexní Bytová koncepce města Děčín, na které pracoval tým odborníků společně s Hanou Cermonovou, je jedním z výsledků jejich práce. 

„Analýzy a rozvojové prognózy nás staví do pozice těch, kteří se budou muset postarat o stárnoucí populaci a zajistit pro ni důstojné bydlení. Cílem bytové koncepce bylo nejen vytvořit aktuální analýzu bytové situace ve městě a zmapovat potřeby jeho obyvatel v oblasti bydlení, ale také stanovit vize bytové politiky města do budoucna s konkrétními aktivitami k jejich naplnění. Vytvořili jsme velmi konkrétní a použitelný plán, jak nakládat s městskými byty pro začínající rodiny nebo naopak pro seniory, kteří potřebují stále intenzivnější pomoc okolí, ale i pro ty, kdo se ocitnou v těžké životní situaci,“ vysvětlila Hanka Cermonová.

K otázkám týkajícím se obtížného sousedského soužití v některých částech města pak dodala: „Tento materiál nedokáže vytvořit dokonalý návod, jak eliminovat nepohodlné sousedy a nezodpovědné vlastníky domů. Podařilo se nám ale co nejlépe zmapovat stávající bytový fond města a začali jsme hledat možnosti, jak s ním naložit. Celá řada opatření už dávno existuje a funguje. Zpracovatelé koncepce se snažili z nich poučit a v souladu se zákonnými možnostmi navrhnout další kroky, jak problémy řešit, jak nalákat do města šikovné lidi a pomoci jim, aby se jim Děčín stal příjemným a co nejatraktivnějším domovem.“

ZE ZÁVĚRU BYTOVÉ KONCEPCE:

Bytová koncepce města Děčín je prvním krokem v dlouhodobé optimalizaci bytového fondu města. Všechny navrhované aktivity směřují k dosažení ideální podoby města, jakožto vyhledávaného místa pro život v rámci České republiky. Místa, které oplývá možnostmi, a pro každého obyvatele je tak prostředím, ve kterém si může zajistit bydlení podle vlastních potřeb. Bytová koncepce staví základ pro pevný systém podpory i těch svých obyvatel, jejichž životní situace dočasně nedovoluje zajistit si důstojné bydlení. Jejich podporu organizuje cíleně, s vědomím, že jediná skutečná pomoc je taková, která naučí, jak své problémy vyřešit trvale. Bydlení v sociálních bytech je tak provázáno se spoluprací se sociálními pracovníky, kteří cíleně vedou k budování vlastní pevné budoucnosti. 

Naplněním aktivit stanovených koncepcí z roku 2018 tak má dojít ke zvýšení obydlenosti území města mladými rodinami a profesionály v zaměstnavateli požadovaných profesích. Má být podpořena výstavba a vlastnické bydlení ve městě. Město bude usilovat o vytvoření dostatečné škály ubytovacích kapacit k zajištění bezproblémové funkce a rozvoje svého území. Město bude vykonávat řadu aktivit k zajištění dobrého technického stavu a kvality svého nemovitého majetku, aby umožnil dosáhnout všem nájemcům důstojného bydlení. Bytový fond města bude aktivně využíván k řešení prevence sociálního vyloučení a sociálně-patologických jevů, tak aby přispěl ke spokojenějšímu životu všech občanů ve městě. Podpoří pomocí svého bytového fondu rozmanitější sociální skladbu obyvatelstva v jednotlivých svých částech, aby přispělo k efektivnímu sociálnímu začleňování. Zaměří se také na zlepšení standardu pro nouzové bydlení při mrazech, tak aby občané nebyli vystaveni hrozbám plynoucím z nepřízně počasí. 

Bytová koncepce bude revidována jednou ročně. Bude se dále vyvíjet a přizpůsobovat konkrétním požadavkům dalších období. Již v období let 2019 až 2024 budou sbírána veškerá data potřebná k sestavení platné koncepce na následující období. Budou vyhodnocovány přínosy a dopady, ale i další požadavky obyvatel města, tak aby Bytová koncepce města Děčín na roky 2025 – 2030 opět reflektovala aktuální a skutečné potřeby města.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018