Volební program

Máme zkušenosti a máme plán. K jeho uskutečnění potřebujeme už jen váš hlas. Volební program jsme rozdělili na deset oblastí, v každé z nich navrhujeme konkrétní zlepšení. Nechceme slibovat nesplnitelné. Víme, co mohou představitelé města ve své funkci reálně ovlivnit, o co se mohou opravdu zasadit.

Čeká nás velmi nelehké volební období, přesto věříme, že s vaší podporou se Děčín opět stane městem, kde lidé nejenom bydlí, ale skutečně rádi žijí.

Jsme odborníci z mnoha oblastí. Děčín nás spojuje. Jsme Vaše Volba

1

BEZPEČNOST

 • Přesun K-Centra
 • Navýšení počtu Asistentů prevence kriminality
 • Kontrola nemovitostí soukromých subjektů poskytujících nájemní bydlení

Součástí spokojeného života ve městě je i pocit bezpečí. Jako každé větší město severních Čech se i Děčín potýká lokálně se zvýšenou kriminalitou. Důslednou prevencí je možné tyto negativní vlivy omezit. Podpoříme všechny aktivity zlepšující fungování městské policie včetně projektu navýšení počtu asistentů prevence kriminality. Investičně zajistíme přestěhování K-centra do objektu města a budeme pokračovat v koordinaci s městskou policií v kontrolách bytových objektů v rukou soukromých subjektů. Právě tato aktivita za účasti dalších veřejných institucí se jeví jako nejúčinnější prevence v rámci bezpečného soužití.


2

ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST

 • Energetické využití odpadů
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Městská kompostárna
 • Městská bioplynová stanice
 • Geotermální energie
 • Ovlivnění ceny tepla, elektřiny a likvidace odpadů

Jsme pro založení komunitního energetického podniku s takovým vlastnickým podílem města, aby město mohlo ovlivňovat cenu za likvidaci odpadů, tepla a elektřiny. V souladu s novou legislativou odpadového hospodářství plánujeme komunální odpad energeticky využívat. Chceme z Děčína vytvořit energeticky soběstačné město, a to nejen z důvodů aktuální energetické krize.


3

INVESTICE

 • Domov se zvláštním režimem Křešice (Alzheimer centrum)
 • Revitalizace Podmokel - všechny etapy
 • Revitalizace nábřeží
 • Revitalizace Bynova
 • Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe
 • Multifunkční sportovní hala

V oblasti velkých investic potřebujeme realizovat projekty dlouhodobě připravované v předchozích volebních obdobích. Patří sem zejména: pokračování revitalizace centra Podmokel ve všech plánovaných etapách, dokončení Alzheimer-centra v Křešicích, stavba lávky přes Labe, zahájení revitalizace sídliště Bynov. Velkým tématem bude i revitalizace nábřeží. Na projekční přípravu čeká sportovní hala na pozemku u Starého Města, který byl pro tyto účely získán ve volebním období 2018–2022. Města se významně dotýkají také velké stavby, kde je většinově investorem stát. Tyto investice není město schopno významněji ovlivňovat, nicméně budeme hledat oboustranné kompromisy, aby omezení způsobené jakoukoli stavbou mělo co nejmenší dopad na život občanů i samotný chod města.

4

ROZVOJ

 • Územní plán
 • Parkování
 • Východní nádraží
 • Zadržování vody v krajině

Doprava, parkování

Podpoříme výstavbu parkovacích domů a vznik vyhrazených parkovišť mimo centrum, avšak s návaznou cenově výhodnou městskou dopravou pro transfer do centra města. Zároveň se chceme významně věnovat i systému vyhrazených parkovacích míst. V tuto chvíli je tento "privilegovaný" systém v mnoha ohledech nevyhovující, a to i z estetického hlediska. Děčínem napříč prochází dvě páteřní komunikace. Bohužel jsou ve vlastnictví státu, státní organizace jsou investory oprav a koordinace těchto staveb je ze strany města těžko ovlivnitelná. Nicméně budeme hledat vstřícná řešení s investory tak, aby zásah do dopravní obslužnosti byl co nejméně omezující pro fungování města jako celku.

Studie odtokových poměrů podzemních vod v extravilánu

Podporujeme zadržování vody v krajině. Na základě spolupráce s Pozemkovým úřadem ČR, pracoviště Děčín je zpracovávána studie odtokových poměrů podzemních vod v okrajových částech města s převahou venkovské krajiny. Stabilita krajiny byla narušena rozrušením původní zemědělské krajiny, zcelováním pozemků ve velké lány a v novodobé historii i výstavbou satelitů rodinných domů na restituovaných pozemcích. Důsledkem je neschopnost krajiny zadržovat srážkovou vodu, ničivé následky bleskových povodní a tím poškozování majetku ať už občanů či města, např. na přístupových komunikacích. Studie bude podkladem pro následné komplexní pozemkové úpravy vybraných okrajových katastrálních území. Studie i pozemkové úpravy jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu.

Územní plán

Územní plán je zásadní strategický dokument, bez něhož není možný rozvoj města. Děčín čeká na jeho schválení několik let a stále není jasné, kdy bude připravovaná aktualizace schválena. Dokud nebude na vládní úrovni rozhodnuto, zda bude nebo nebude vystaven plavební stupeň na Labi, je jeho schválení v nedohlednu. Budeme tlačit na příslušná ministerstva. Není možné, aby město bylo nadále rukojmím státních orgánů, které se nedokážou mezi sebou domluvit.

Východní nádraží

Hlavním rozvojovým projektem města, přesahujícím více volebních období, je celková změna využití a fungování oblasti kolem Východního nádraží tak, aby zde v budoucnu vznikla živá moderní čtvrť. Součástí celého záměru je využití chátrající historické budovy nádraží pro vzdělávací účely. Děčín by měl i nadále hrát hlavní roli organizátora a developera, který uvolněné pozemky v této lokalitě připraví pro investory.

5

KULTURA

 • Komunitní akce
 • Kultura pro seniory za symbolickou cenu
 • Bažantnice
 • Střelnice
 • Městský technický mobiliář k dispozici i pro komerční akce

Chceme přinést zajímavý program do všech částí Děčína. Zaměříme se proto na komunitní akce. Děčín bude nejen organizátorem akcí, ale nabídne komerčním pořadatelům k využití (pro kulturní akce) i městský mobiliář. Podpoříme aktivní život všech občanů města zejména však našich seniorů. Přispějeme ke vzniku nových míst k setkávání i společenským hrám, nebo k organizaci výletů či více kulturních a společenských akcí za symbolické vstupné. Budeme pokračovat v rekonstrukci Bažantnice a v práci na znovuotevření Střelnice.


6

MĚSTSKÝ ARCHITEKT

 • KAM - zřízení kanceláře městského architekta
 • Městský zahradník
 • Doprava
 • Veřejný prostor

Chceme obnovení pozice městského architekta ve formě kanceláře architekta města (KAM) s kombinací externích a interních spolupracovníků.  Součástí týmu městského architekta mají být specialisté pro důležité oblasti, jako je doprava nebo městská zeleň. Moderní město nemůže být bez městského architekta. 


7

SOCIÁLNÍ POLITIKA

 • Úprava legislativy v sociální oblasti
 • Potravinová pomoc
 • Nábytková banka
 • Re-Use centrum
 • Azylový dům
 • Domov pro osoby zdravotně postižené
 • Komunitní plánování

Chceme pokračovat v nastavené sociální politice města, a to v souladu s komunitním plánováním i strategickým plánem sociálního začleňování. Budeme vyvíjet tlak na zákonodárce kvůli nezbytným změnám legislativy v sociální oblasti. Zajistíme koordinaci poskytovaných služeb ve městě včetně dalších aktivit jako je např. potravinová pomoc pro nízkopříjmové občany. Právě osobám v krizi a seniorům se chceme věnovat nejvíce. Nezapomeneme ale ani na rodiny s dětmi. Při současné inflaci v kombinaci s energetickou krizí se jedná o nejohroženější skupiny obyvatel. Chceme realizovat připravované projekty  výstavbu Domu pro osoby zdravotně postižené a Azylového domu na Benešovské ulici.

8

SPORT

 • Multifunkční sportovní hala
 • Podpora mládeže

Děčín v pohybu a v oblasti sportu zaměříme hlavně na práci s mládeží. Tuto vizi se nám daří dlouhodobě prosazovat, ale přeci jen našim klubům a oddílům něco chybí. Nová multifunkční sportovní hala. Koupili jsme vhodné pozemky a slibujeme, že nyní vše dotáhneme tak, aby z nového děčínského stánku měly radost nejen sportovní oddíly, ale i vy fanoušci a sportovní nadšenci. Budeme i nadále navyšovat podporu právě směrem k nejmladším kategoriím.

9

ŠKOLSTVÍ

 • 20 nových specializovaných odborných učeben
 • Energetické úspory školských objektů
 • Podpora volnočasových aktivit - stezka pro rodiny s dětmi

Díky penězům získaných z dotačních programů dokončíme projekt dvaceti specializovaných učeben pro děčínské žáky. Mladí tak budou mít možnost se učit v nejmodernějším prostředí, ať už jde o jazyky, venkovní učebny, matematiku nebo IT. Vzdělané město je cílem každého z nás.

10

ÚŘAD/MĚSTO

 • Decentralizace správy města
 • Podpora místních komunit 
 • Participace občanů - Tvoříme Děčín
 • Stabilizace úřadu
 • Spokojený úředník = Spokojený občan

Vážíme si práce všech úředníků a víme, že bez nich by úřad nebyl tím, čím je. Řídíme se heslem Spokojený úředník = Spokojený občan. Za velmi důležitou oblast považujeme městský komunitní život. Participace občanů je nezbytná pro život města jako organismu. Podporujeme návrhy občanů v rámci participativního rozpočtu a jsme i pro určitou decentralizaci řízení města. Tam, kde je funkční místní komunita, podpoříme vznik osadních výborů, jako je tomu již dnes v Dolním Žlebu.

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR