Rozhovor s Annou Lehkou

Co se minulému vedení radnice povedlo a co je podle vás největší problém vašeho města?
Dosluhujícímu vedení radnice, na němž se podíleli i členové Volby pro Děčín, se povedla řada potřebných věcí. Máme zrekonstruovanou školku v Bynově s novým multifunkčním hřištěm i pro veřejnost, máme opravený domov pro seniory, který získal ocenění Značka kvality.

Do škol, do vzdělávání učitelů jsme investovali desítky milionů korun z Evropské unie. Dále se nám povedlo prosadit funkci městského architekta a obsadit ji renomovaným architektem. Nastartovala se řada investičních akcí, například revitalizace Podmokel, další jsou ve fázi přípravy projektové dokumentace a vzhled Děčína se pomalu ale jistě mění k lepšímu. Zároveň však s sebou tyto akce přinesly i spoustu problémů a byla odhalena slabá místa radnice, která bude muset nové vedení řešit. 

Tím se dostáváme k druhé části Vaší otázky – problémům města. Ty jsou dvojího typu – akutní a dlouhodobé. Začnu těmi akutními. Za velký problém považujeme například chybějící intenzivní kontrolu (rozuměj stavební dozor) ze strany města, nekoncepční přístup k revitalizaci městských čtvrtí, chybějící architektonické soutěže na stěžejní lokality města a nedostatečná příprava projektů. V neposlední řadě je problémem i stále neschválený územní plán města a chybějící generel zeleně. Obojí způsobuje investiční nejistotu v exponovaných částech města a celkově nedobrý stav veřejného prostranství včetně údržby veřejné zeleně. 

Většina těchto nedostatků má ale společného jmenovatele, a tím je nedostatek odborně vzdělaného personálu. A to souvisí s druhým typem problémů – těmi dlouhodobými. Děčín, stejně jako další okolní města a celý Ústecký kraj, trpí tzv. odlivem chytrých mozků – mladí vzdělaní lidé v produktivním věku odchází do jiných koutů země, mění se celá sociální struktura děčínské společnosti, a to je do budoucna pro Děčín největším problémem. Tento trend chce Volba pro Děčín zvrátit. 

Jak byste zlepšila bezpečnost obyvatel? 
Oficiální statistiky kriminality celorepublikově, tedy i v Děčíně, kontinuálně klesají. Tato čísla ale nevypovídají o tom, jak bezpečně se lidé ve městě cítí. Obecně se dá říci, že pocit bezpečí v Děčíně je nízký, ale oficiální studii pocitu bezpečí nemáme. Může to souviset i s takzvanou latentní kriminalitou zejména v problémových čtvrtích s vyšším výskytem sociálně slabých obyvatel, kde postižení často rezignovali na ohlašování přestupků a drobné kriminality. Volba pro Děčín má jako své programové priority navýšení počtu městských strážníků, podporu systému asistentů prevence kriminality, sociálně zaměřených projektů, posílení kamerového systému či záchranná tlačítka pro seniory v lokalitách s vyšší kriminalitou.
 
Jak podle vás může radnice řešit sociální situaci obyvatel? Je podle vás řešení vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón, aby se sem nemohli stěhovat sociálně slabí a často nepřizpůsobivý z jiných obcí? 

Vyhlašování bezdoplatkových zón je základním opatřením a nástrojem proti obchodu s chubodou (ne cíleně proti stěhování sociálně slabých), pokud se zodpovědně a citlivě aplikuje ve skutečně postižených lokalitách. Právě obchod s chudobou je problematičtější než s ním spojené stěhování sociálně slabých.
V momentě, kdy jej hromadně vyhlašují okolní města, je toto řešení dokonce nezbytné. Je ale potřeba upozornit, že vyhlášení bezdoplatkové zóny není samospásné a může dopadnout byť v minimální míře například i na maminky samoživitelky, seniory a další znevýhodněné skupiny lidí v tíživé životní situaci, kterým pak musí město rychle pomoci.
Sociální situaci obyvatel může město řešit velmi omezeně, ale nyní již řeší ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování formou cílených opatření a projektů, na něž vedení města získalo nemalé finanční prostředky z Evropských fondů. Pro opravdové řešení sociální situace je ale klíčová změna a přijetí nových zákonů. Konkrétně insolvenčního zákona, zákona o hmotné nouzi, zákona o sociálním bydlení a dalších. No a samozřejmě kvalitní vzdělání pro všechny děti – i ty, které se nenarodily do ideálního rodinného prostředí. 
Nicméně už nyní se může město samotné částečně snažit o zajištění několika sociálních či startovacích bytů ze svého či soukromého fondu po dohodě s majiteli.


Jaká je vaše priorita pro nadcházející volební období a na co se ihned po případném volebním úspěchu zaměříte? 

Bezprostředně po znovuzvolení bychom intenzivně řešili zajištění kvalifikovaných pracovníků dozorujících investiční akce města. V dlouhodobém horizontu se budeme snažit zvrátit negativní trend v odchodu mladých a vzdělaných lidí z města k čemuž bychom použili komplexní mix opatření od dostupného startovacího bydlení až po zatraktivnění veřejného prostoru.

Jaký volební výsledek byste považovala za úspěch? 
S pokorou a s díky našim voličům bychom považovali za úspěch stejný výsledek jako ve volbách v roce 2014. A pokud bude vyšší, bude to pro nás významný impulz, abychom pracovali s ještě větším zápalem a ještě větší zodpovědností. 
 
Jaké je vaše současné povolání a cítila byste se na to být primátorka města? 
Pracuji na krajském úřadě Ústeckého kraje na odboru životního prostředí a zemědělství.  Ano, i když z mé pozice „trojky“ to není na pořadu dne. 

Jaké jsou vaše koníčky? 
Krajina, sadovnictví či obecná dendrologie, literatura 
 
Jaké jsou vaše dobré vlastnosti, případně i zlozvyky. 
Samozřejmě nejsem dokonalá, dobré vlastnosti ať posuzují jiní. 
 
Čeho byste chtěla dosáhnout v politice? 
Mám ráda místo, kde žiji, a není mi jedno, co se v našem městě děje. Proto se věnuji lokální politice, na vyšší politiku ambice nemám. Politika vychází z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce - toho, čeho chci dosáhnout je přímo obsaženo v tomto slově.

Napsáno pro časopis 5+2
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018