Vedení města se odmítlo zabývat naším návrhem na stanovení času jednání zastupitelstva

Vedení města se odmítlo zabývat návrhem naší nové zastupitelky Anny Lehké, který by stanovil čas jednání zastupitelstva.

Název: Jednání zastupitelstva v čase a místě obvyklém

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh předložený zastupitelkou

města  Ing. Annou Lehkou, týkající se povinnosti primátora dle §
103, odst. 5 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) v
platném znění, svolávat zasedání zastupitelstva města a
 

souhlasí

s projednaným návrhem a 

žádá

primátora města Děčína, aby svolával jednání zastupitelstva města v místě a čase historicky obvyklém, tzn. v 15:00 hodin předposlední či poslední čtvrtek v měsíci, místo jednání Společenský kulturní dům Střelnice, pokud to nebude mimořádná událost ve smyslu definice zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění, tj. škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, vyžadovat jinak. Důvodem je zejména zájem veřejnosti o aktivní účast na konání zastupitelstva města.  

Důvodová zpráva:

Důvodem předložení bodu je umožnit veřejnosti  aktivně se účastnit veřejného zasedání zastupitelstva města, případně jeho sledování v přímém přenosu. Zejména posunem doby zahájení do pracovní doby běžného občana bez udání důvodu a bez dostatečné informovanosti se stává veřejné zasedání zasedáním obtížně dostupným, a to i pro samotné členy zastupitelstva.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018