Zpět

Město čeká odpadová revoluce. Již teď má pro občany pár novinek

Město uzavřelo dvouletou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu. Novinkou je možnost třídit
nápojový karton do žlutých kontejnerů, kam dosud patřily jen plasty. Ve vybraných lokalitách
budou fungovat celoročně nádoby na kuchyňský bio odpad.

Kontrakt na dva roky poskytuje městu
dostatek času získat a vyhodnotit všechny potřebné informace k nezbytným úpravám celkového
hospodaření s odpady ve městě. Pokud by se tak nestalo, spolkla by starost o „odpadky“ brzo
třetinu městského rozpočtu.

Město na jaře letošního roku zadalo zpracování Strategie na nakládání s odpady, jejíž cílem je nasměrovat město k efektivitě a ekonomické výhodnosti. Zájmová oblast je ale mnohem širší. V souvislosti s energetickou soběstačností a v souladu s územní energetickou koncepcí města, nechala rada města dopracovat Studii proveditelnosti pro zařízení na energetické využití odpadů s využitím pro tepelné hospodářství. Oba materiály by měly být hotové během podzimu letošního roku. Jedná se o materiály strategické, tedy dlouhodobé. 

To, co ale více občana zajímá je, jak se nová odpadová politika bude dotýkat přímo jeho. 
Musí dojít ke změně obecně závazné vyhlášky dle nově platné legislativy. Obecní systém odpadového hospodářství v novém pojetí nabízí městu větší variabilitu. Město má několik možností, jakým způsobem směsný komunální odpad od občanů přebírat a jaký poplatek za něj vybírat. Každopádně již nyní lze předpokládat, že i zhotovitel Strategie bude město vybízet k větší motivaci obyvatel. V současné době je poplatek nastaven tzv. „na hlavu“, tedy paušální platbu za obyvatele, která může dosáhnout výše až 1200 Kč za rok. Tzv. motivační systém, jehož hlavní myšlenka „zaplať co vyhodíš“, má poplatníka vést k tomu, aby co nejvíce omezil svou produkci odpadu a zaplatil jen skutečně vyprodukované množství. Toho lze dosáhnout buď nastavením poplatku za množství (hmotnost nebo objem se sazbou max. 6 Kč/kg, resp. 1 Kč/litr) nebo z objednané kapacity sběrných prostředků v rámci poplatkového období (např. počet přidělených pytlů nebo nálepek, počet předpokládaných svozů, počet uskutečněných svozů apod). Dále se dá předpokládat, že město nabídne právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zapojit se do obecního systému. Opět se nabízí několik variant. Lze si představit rozdělení drobných podnikatelů např. do dvou kategorií dle počtu zaměstnanců (provozovna do tří zaměstnanců a nad tři zaměstnance) a vybírat paušál, nastavit cenu za množství/objem jednotlivé komodity atd. Výhody či nevýhody zapojení živnostníků do obecního systému znázorňuje následující tabulka:

 

VÝHODA

NEVÝHODA

OBEC

Navýšení odměny za recyklovatelné složky

 

Finanční úspora u dopravy odpadu do koncového zařízení

 

Finanční příjem z platby za zapojení do systému

 

Zabránění případného zneužití systému

 

Odpadá veřejnosprávní kontrola u živnostníků

Navýšení celkového objemu SKO a zkrácení doby využitelné pro v rámci třídící slevy pro obce

 

Navýšení administrativy a personálních nákladů

 

Vymahatelnost nedoplatku prostřednictvím soudu


PODNIKATEL


Nižší administrativní zátěž

 

Odpadá povinnost evidenční a ohlašovací


Nemožnost si sjednat příp. výhodnější podmínky přímo se svozovou firmou


Jak je vidno, město čeká „odpadová revoluce“. Situace bude pro město o to složitější, když nemá vlastní provozní infrastrukturu. Diskuze se bude muset vést, zda vybudovat komunitní kompostárnu, pořídit vlastní sběrný dvůr, bioplynovou stanici, vybudovat Re-Use centrum, které se úspěšně zavádí v každém větším městě. V neposlední řadě bude velmi důležitá komunikace s občany, jejich motivace a chuť něco změnit.
Nové vedení města rozhodne, jakým směrem se bude Děčín v odpadové politice ubírat. Rozhodování nebude jednoduché. Z politického hlediska bude muset být i velmi odvážné. Nicméně otevírá se velký potenciál pro smysluplné a efektivní nakládání s odpady a jejich další využití, například v oblasti energetiky.

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR