Zpět

Náměstkyně primátora Anna Lehká: Třídění odpadů je pro město prioritou

Sociální oblast či odpady má na starosti náměstkyně primátora Anna Lehká, předsedkyně Volby pro Děčín. Co konkrétního se v těchto oblastech děje a chystá se dozvíte v tomto rozhovoru.

Co je aktivní politika zaměstnanosti a jak souvisí s bydlením?
Sociální problematika zasahuje do všech oblastí běžného života všech občanů. Mnohdy si to sami ani neuvědomujeme, a to obvykle do té doby, kdy sami potřebujeme pomoc a zcela legitimně se dožadujeme pomoci po té nejbližší instituci, kterou je město. Děčín je znám a uváděn jako příklad dobré praxe právě v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Středisko městských služeb (dále jen SMS) je skvělým nástrojem, kde tuto politiku úspěšně již několik let realizujeme. Díky vynikající spolupráci s kontaktním místem děčínského Úřadu práce se nám daří zaměstnávat osoby, které mají určité hendikepy včetně dlouhodobé nezaměstnanosti, čímž jsou v podstatě postaveni mimo trh práce. Významným přínosem byly veřejně prospěšné práce, kdy jsme prostřednictvím SMS tyto osoby vraceli do systému. Vždy je to jak pro stát, tak pro celou společnost mnohanásobně výhodnější než vyplácet finanční podporu. Bohužel tato dotovaná místa byla zrušena ke konci roku 2023. Nyní čekáme na projekt nový, tzv. integrovaná pracovní místa, kde jsme byli na základě předchozích skvělých výsledků vybráni k pilotnímu projektu. Detailní parametry projektu ale zatím nejsou známy. Ruku v ruce na aktivní politiku zaměstnanosti navazuje další systém, tzv. prostupné bydlení, kdy v rámci kategorizace jednotlivých typů bydlení pomáháme těmto lidem se zabydlováním. Tento systém by měla přinést připravovaná koncepce bydlení, která nyní prochází schvalovacím kolečkem. Definitivní schválení a uvedení v život by mělo být koncem února, kdy celou koncepci bude projednávat zastupitelstvo města. Toto téma je ale na celý samostatný článek a ráda se k němu někdy vrátím.

Jaká je aktuální situace ohledně přesunu K-centra?
Po neúspěšném procesu jednání k získání objektu na Teplické ulici, se dohromady s panem náměstkem Václavem Němečkem snažíme najít objekt nový. Jsme si zcela vědomi, že ve stávajícím objektu provozovat službu nechceme. Umístění K-centra bude vždy a všude vzbuzovat vášně. Ty jsou z mého pohledu vyvolávány z větší části neznalostí poskytované služby, ač samozřejmě obavám občanů rozumím. Věřím, že trochu více světla v této věci přinesl rozhovor s vedoucím K-centra, který byl zveřejněn ve Zpravodaji začátkem letošního roku. Služba je pro město a občany velmi potřebná, její funkce je především preventivní. Je přínosem právě pro nás, majoritu, kteří nejsme uživateli návykových látek. A lidé, kteří centrum navštěvují, mají naopak snahu, aspoň jakési minimum, svou situaci řešit. Jsou pravidelně testováni na infekční choroby, musí v rámci sociální služby spolupracovat, centrum jim poskytuje možnost základní hygieny, základní zdravotní péči. Najít objekt, který nebude nikomu v sousedství vadit a zároveň bude splňovat podmínky služby stanovené standardy odborné způsobilosti vydané Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, se zdá být téměř nemožné. Nicméně v naší snaze nepolevujeme, máme vytipovaný další objekt, ale i zde jsou v tuto chvíli překážky, byť spíše technického rázu. Celou věc samozřejmě konzultujeme s Ústeckým krajem, který službu z naprosté většiny financuje, resp. potažmo přiděluje peníze ze státního rozpočtu.

V jaké fázi je příprava Domu krizového bydlení na Benešovské ulici?
Objekt na Benešovské ulici získal dotační podporu, a to ve výši přibližně 68 milionů korun. Celkové náklady jsou odhadnuty na 84 milionů korun. Projekčně je Dům pro krizové bydlení rozčleněn na tři stavební objekty, z čehož pouze dva jsou předmětem dotační podpory, a to azylové bydlení a noclehárna. Celková kapacita rekonstruovaného objektu je 43 klientů, z toho 10 lůžek je noclehárna. Podmínkou je zprovoznění služeb v objektu poskytnutého krajem do 31. 12. 2025. Přesunem služeb dojde ke zlepšení bezpečnostní situace v lokalitě Letná a zároveň ke zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. V rámci těchto sociálních služeb budeme moct zajistit azylové bydlení i pro vícečetné rodiny a samostatné ženy, což nám nyní ve městě chybí a je to velkým problémem. Pamatujeme také na zajištění nouzového prostoru osobám bez přístřeší v době velkých mrazů. Tato služba není službou registrovanou v síti sociálních služeb, není tedy způsobilým výdajem, a proto bude financování zcela v režii města. Vybaven bude sociálním zařízením a židlemi či lavicemi typu „antivandal“. Cílem je poskytnout v období, kdy v noci klesne teplota pod -10 °C, temperovanou místnost, kde lze přečkat noc do druhého dne.

Kdy se otevře nový domov v Křešicích?
Domov pro seniory v Křešicích by měl být zprovozněn v polovině roku. Primárně je určen pro seniory našeho města, kteří jsou víceméně soběstační. Nyní je objekt vybavován nábytkem a dalším nezbytným zařízením potřebným pro provoz. V nejbližší době bude zahájen kolaudační proces.

Kolik v něm bude lůžek?
Kapacita je 42 klientů. Objekt je umístěn v klidové části města, okolní přírodní prostředí je možné využít k případným procházkám a relaxaci. V blízkosti se nachází Křesťanská základní škola Nativity, která přislíbila prostřednictvím ředitele školy spolupráci s domovem. Věřím, že navázání vzájemných kontaktů bude ku prospěchu všem, jak dětem, tak i seniorům.

Město jeden domov pro seniory již má, a to na Kamenické ulici…
Ten je nyní provozován jako domov pro seniory a zároveň i jako domov se zvláštním režimem, tzv. DZR. To je pobytová služba určená pro osoby se sníženou schopností soběstačnosti z důvodu duševní poruchy, obvykle s různými typy demence včetně Alzheimerovy choroby. Správně by neměly být v jednom objektu kumulovány dvě sociální služby, i když se v tomto případě jedná o služby pro obdobnou cílovou skupinu. Tento nedostatek či dokonce rozpor máme v tuto chvíli řešen stavební úpravou, tzv. krčkem, tedy přechodovou částí mezi budovou A a B. Otevření DS v Křešicích má dvě roviny, které se přímo dotknou objektu na Kamenické ulici. Budeme mít konečně v souladu umístění služeb, každou v jiné budově, a zároveň využijeme dočasného uvolnění prostoru k nezbytným opravám, které je potřeba na Kamenické ulici nyní provést. Díky tomu dojde i k úpravě dispozice, a tím ke zvýšení komfortu pobytu klientům DZR. Těmito úpravami nedojde v žádném případě k úbytku lůžek zajištěných v základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje.

Ve své gesci máte také odpadové hospodářství. Loni město provedlo test třídění kontejnerů na SKO. Jak chce město motivovat lidi k dalšímu třídění?
Čím méně budeme třídit, tím více město, potažmo občané, za něj budou muset platit. V tomto směru je nová legislativa naprosto neúprosná. Pokud jde o test, nikam jsme se ve třídění za poslední téměř tři roky od posledního testu neposunuli. Stále se ve směsném komunálním odpadu vyskytuje více než 50 % dále vytříditelných složek odpadu, tj. běžně separovatelný odpad. Nejčastěji se jedná o všude přítomné plasty, ale i sklo, textil a biologicky rozložitelný odpad, který by měl končit na kompostárně či bioplynové stanici, ale i jiné, jako je stavební suť apod. Tyto testy jsou celkem obvyklým nástrojem, používají je i jiná města. V téměř stejném čase byl proveden i v nedaleké České Kamenici a tuším, že s velmi obdobným výsledkem. Při kontrolních rozborech se odpad mnohdy vysypává na frekventovaných místech, např. na náměstích tak, aby občané přímo viděli, jak jsou jednotlivé složky separovaného odpadu zbytečně ukládány do černých popelnic. Díky tomu odpad končí na skládkách komunálního odpadu, místo aby skončil v návazném zpracovatelském průmyslu.

Na čem v současné době pracujete?
Vytvořili jsme ve spolupráci s Technickými službami Děčín seriál o odpadech. Snažíme se reagovat na aktuální situaci v odpadovém hospodářství. Příkladem může být reakce na podzimní výměnu pneumatik, kdy jsme ve Zpravodaji zpřístupnili informace, kde ve městě jsou registrovaná místa na zpětný odběr pneumatik zdarma. Připravujeme akce, kterých se pravidelně účastní i Středisko městských služeb. Nejbližší se bude konat 6. 4. v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Třídit odpad by mělo být automatické tak, jako tomu bývalo v generaci našich babiček. V rámci hospodaření domácnosti spotřebovat nebo využít vše, co se využít dá, a jen to minimum, se kterým si nevíme rady, vyhodíme do černé popelnice. Už i naše babičky věděly, co je hospodárné a efektivní. A samozřejmě stále platí, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Od nového roku se zvedl poplatek za odpady. Není to pro obyvatele města demotivační pro třídění?
Náklady na odpadové hospodářství stále rostou. Tím, že nejsme příliš zdatní v třídění odpadu, nemůžeme plně (celoročně) využívat tzv. Třídící slevu pro obce. V ceně za likvidaci máme i zákonný poplatek za uložení odpadu k danému roku (pro 2024 je to 1250 Kč/t, pokud bychom dosáhli hodnoty 170 kg/občan/rok, v rámci třídící slevy by byl poplatek jen 500 Kč/t). Postupně se dostaneme až k max. hodnotě, a to 1850 Kč/t. Je dobré zdůraznit, že výše poplatku je dána zákonem a platí pro všechny občany této republiky stejně. Další nárůst ceny byl způsoben mimo jiné, přesunem služby za svoz a likvidaci odpadů ze sazby DPH 15 % na sazbu 21 %. Likvidace odpadů je službou obdobnou, jakou je například vodné a stočné, a tak by měla být i hrazena. Nevylučuji, že pro někoho zvýšení poplatku může být demotivující. Bohužel tím se jen ještě více rozevřou pomyslné nůžky, tedy, že zvýšíme objem směsného komunální odpadu. Následkem může být, že na Třídící slevu pro obce si už nesáhneme ani začátkem kalendářního roku. Vždy bude určité procento lidí, kteří třídit nebudou tak jako tak. Ani kdyby poplatek za odpady nebyl stanoven. A naopak vždy bude skupina zodpovědných, kteří vnímají třídění odpadu nejen jako smysluplné, ale i nezbytné pro budoucí generace. Dnes každý z nás zaplatí denně necelé tři koruny za svoz a likvidaci odpadů. Uvědomme si, prosím, kolik během dne sami odpadu vyprodukujeme.

Jak chce město řešit odpadové hospodářství do budoucna?
Na podzim roku 2023 bylo městem podepsáno Memorandum o spolupráci se společností United Energy, a.s. Společnost realizuje záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadu v Komořanech, tzv. ZEVO. Do provozu by jej měla uvést v roce 2027. Zároveň s právníky města připravuji nabídku spolupráce pro ostatní obce okresu. Pokud by se obce přidaly k plnění komořanského memoranda, bude nezbytné vybudovat překladiště, mezisklad odpadu. Zde vidím možnost prohloubení spolupráce s Technickými službami Děčín, které vlastní v rámci našeho katastru potřebnou infrastrukturu. Jsem také v jednání se společností Termo, a.s., které má v plánu vybudovat bioplynovou stanici. A diskuse se vede i ohledně kompostárny, resp. ideálního areálu pro další rozvoj odpadového hospodářství, např. umístěním dotřiďovacích linek apod.

Zdroj: Magistrát města

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR